#49 Jane Bair 1968 Miss Kansas from Parsons
GO BACK