#147 JANE BAIR 1968 MISS KANSAS FROM PARSONS
GO BACK