#113 P.4 CYNTHIA SMITH, CATHIE TOLMAN TODD, WAYNE TODD, & JEFF THRASHERGO BACK